Klubben

Historie:

Klubbens oprindelse går tilbage til starten af 2011, hvor et hold økonomistuderende på Københavns Universitets mødtes efter forelæsning til en omgang fodbold. Tiden gik og efterhånden følte spillere, at de manglede mere organisation og faste spilledage. Den 16. maj 2011 blev der afholdt bestyrelsesmøde og foreningen Real l'Hôpital blev stiftet. I september afvikledes de første træningskampe, mens klubben i slutningen af 2011 blev optaget i DBU København. Klubben stillede til start i DBU København Serie 5 i foråret 2012.

Klubbens navn og logo er en hyldest til den franske matematiker Guillaume de l'Hôpital, som har givet navn til l'Hôpitals regel. Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv har klubben til formål at udbrede kendskabet muligheden for at dyrke fodbold på Københavns Universitet. Forudsætningerne er, at klubben med tiden får implementeret nystartede økonomistuderende og avancere til de højere rækker inden for KBUs seriefodbold.

 

Bestyrelse:

Formand:

Jonas Deis-Christensen

 

Kasserer:

Peter Faxøe

 

Medlemmer:

Søren Straarup Jensen

Lucas Johnson

Simon Holst Ravn

Christina Maria Andersen

Benjamin Barner Christiansen

 

Revisor:

Malthe Faber Laursen

 

Vedtægter:

§ 1

Navn og hjemsted

Foreningen Real l'Hôpital, der har hjemsted i Københavns kommune, er stiftet den 18/5 2011.

Foreningen holder til i:

Holbækgade 1, 2. tv.

2100 København Ø

§ 2

Formål

Foreningens formål er at dyrke fodold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt på økonomiuddannelsen på Københavns Universitet. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3

Medlemskab

Stk 1: Som medlemmer optages økonomistuderende på Københavns Universitet.

Stk 2: En enig bestyrelse kan til enhver tid udpege et nuværende eller tidligere medlem af foreningen som æresmedlem.

§ 4

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt eller mundtlig til foreningens sekretær/kasserer

§ 5

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt eller mundtlig til kassereren med en måneds varsel.

§ 6

Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 8

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle aktive medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det

forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det

kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand

8) Valg af kasserer

9) Valg af sekretær

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

11) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

12) Valg af revisor og revisorsuppleant

13) Eventuelt

§ 11

Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. § 17 og § 18.

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13

Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 5 medlemmer og vælges for1 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

§ 14

Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fem af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr: 1.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

§ 15

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse

§ 16

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 17

Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.

 

©SSJ - 2011-17 - admin@real-lhopital.dk